Data protection and conditions of use

Política i delegat de protecció de dades

Parc Audiovisual de Catalunya, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques en allò que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos departaments de Parc Audiovisual de Catalunya, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) (2016/679).

Parc Audiovisual de Catalunya només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

Tant Parc Audiovisual de Catalunya com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, Parc Audiovisual de Catalunya està elaborant el Registre d’Activitats de Tractament i adoptant les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i les llibertats de les persones afectades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per Parc Audiovisual de Catalunya. Tan bon punt es disposi del Registre d’Activitats s’actualitzarà la política de protecció de dades amb l’enllaç al seu contingut.

Parc Audiovisual de Catalunya aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge entenedor, i alhora, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

En el transcurs del tractament de les dades, s’informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment d’obligacions legals.

Parc Audiovisual de Catalunya garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Als oportuns efectes s’informa, pel que es refereix a la política i protecció de dades, del següent:

1.Responsable del tractament

 • Identitat: Parc Audiovisual de Catalunya
 • CIF: B64259922
 • Adreça postal: Ctra. BV-1274, km. 1, 08225 Terrassa
 • Telèfon: 93 787 59 59
 • Correu electrònic:  administracio@parcaudiovisual.com

3. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol.licitud de dades personals, com l’accessible a través del Web del Parc Audiovisual de Catalunya, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

4. Base jurídica del tractament: La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, i podrà ser el consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària, per a l’execució d’un contracte, en compliment d’una obligació legal, en compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics.

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l’Ajuntament, amb caràcter general són les següents:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 6.1.a. La persona interessada dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o varies finalitats específiques.

Article 6.1.b. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el què la persona interessada és part

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.d. El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de la persona interessada o d’altra persona física.

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Transparència. Accés a la informació:

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

5. Finalitat del tractament de les dades

Parc Audiovisual de Catalunya utilitzarà les dades amb les finalitats del seu objecte. Les dades tractades seran conservades mentre siguin precises per al seu objecte i, en qualsevol cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

Sol·licituds generals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb Parc Audiovisual de Catalunya.

Transparència. Accés a la informació. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les peticions d’accés de les persones a  la informació pública, com un dret subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a la informació pública.

Comunicacions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de comunicacions de les persones amb el Parc Audiovisual de Catalunya

6. Procedència de les dades personals: Les dades personals objecte de tractament pel Parc Audiovisual de Catalunya procedeixen directament de les persones interessades, dels seus representants legals o d’altres d’acord amb les previsions legals.

7. Període de conservació: Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les què varen ser obtingudes, en l’exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstes.

8. Destinataris de les dades. Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del web del Parc Audiovisual de Catalunya, no seran facilitades a tercers aliens al Parc Audiovisual de Catalunya, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei contractat o consentiment exprés (si fos el cas), a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

9. Categories de dades objecte de tractament. Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, categories especials de dades, i altres dades que es puguin aportar per la persona usuària, depenent de l’actuació del Parc Audiovisual de Catalunya

10. Drets i obligacions de les persones afectades

Les persones titulars de les dades tractades pel Parc Audiovisual de Catalunya tenen reconegut, en tot moment, el dret a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. Parc Audiovisual de Catalunya eixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La persona usuària podrà en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i supressió mitjançant  sol•licitud escrita al email administracio@parcaudiovisual.com. També podrà exercir els drets esmentats mitjançant sol•licitud escrita al Parc Audiovisual de Catalunya o enviant correu postal a Carretera BV-1274 Km. 1 – 08225 –  (Terrassa)

La sol•licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona usuària, número del document d’identitat (DNI, passaport o altre document que acrediti la seva identitat), adreça a efectes de notificacions i contingut concret del dret exercitat.

En el cas que la tramitació es faci presencialment s’haurà d’adjuntar a la sol•licitud una fotocòpia del document d’identitat.

La sol•licitud haurà d’indicar clarament en l’assumpte: tutela de drets RGPD.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.

Tràmits en relació a la protecció de dades:

11. Copyright i responsabilitats

Parc Audiovisual de Catalunya manté aquesta pàgina web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyali i demanem per això la col.laboració dels usuaris i de les usuàries, per fer-nos arribar les seves aportacions i els seus suggeriments a través de l’adreça info@parcaudiovisual.com

S’autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de Parc Audiovisual de Catalunya i el seu ús precisa en qualsevol cas de la prèvia autorització per escrit del Parc Audiovisual de Catalunya.

Algunes pàgines d’aquest web contenen referències o enllaços que apunten a webs d’altres organitzacions. Parc Audiovisual de Catalunya no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’existència de qualsevol tipus de virus o un altre element que pogués produir alteracions en el sistema informàtic, ni tampoc dels danys i perjudicis que els mateixos puguin causar al hardware o software de les persones usuàries.

Parc Audiovisual de Catalunya es reserva el dret d’alterar la forma d’accés al web sense previ avís.

Parc Audiovisual de Catalunya no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o per causes de tercers.

Política de Cookies

El Web del Parc Audiovisual de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de millorar el serveis prestat a les persones usuàries. Si continueu navegant, considerem que accepteu el seu ús. També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina.

Què és una cookie i quins tipus de cookie utilitza el Web del Parc Audiovisual de Catalunya?

Una cookie és un fitxer que es descarrega a l’ordinador quan la persona usuària accedeix a qualsevol lloc web. Les cookies permeten emmagatzemar i recuperar informació sobre alguns aspectes de la informació i hàbits de la persona usuària.

Al Parc Audiovisual de Catalunya usem cookies de sessió i d’analítica, per a facilitar la navegació de la persona usuària dintre dels diferents llocs i per a recollir dades no personalitzades sobre l’ús del web (horaris, navegadors, etc.). És important destacar que en cap cas les cookies usades no proporcionen ni emmagatzemen dades personals de les persones usuàries i que no son permanents: s’esborren quan es tanca el navegador.

Es poden bloquejar o suprimir les cookies que utilitza el Web?

Podeu permetre, bloquejar o suprimir les cookies instal•lades en el vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que utilitzeu.

Més informació: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es&ref topic=2919631.

Tot i que es bloquegi la instal.lació de cookies, no s’impedeix l’efectiva utilització del web per part de la persona usuària.

Condicions generals d’ús del parcaudiovisual…..cat

1. Condicions d’accés

S’aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions i instruccions publicades al web www.parcaudiovisual.cat cada cop que hi accedeixi, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l’accés i ús a la web www.parcaudiovisual.cat l’usuari/la usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de fer efectiu aquest accés.

L’accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de la persona usuària i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals

2. Condicions d’ús

L’usuari/la usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix www.parcaudiovisual.cat, abstenint-se de realitzar activitats il.legals, il.lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, la persona usuària haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.

La difusió per Internet d’imatges o veus que facin identificables a terceres persones hauran de comptar amb el consentiment de la persona afectada.

Finalment, la persona usuària haurà d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors,  les xarxes o els continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, Parc Audiovisual de Catalunya es reserva el dret a excloure a l’usuari /la usuària que incompleixi les condicions d’accés i l’ús al www.parcaudiovisual.cat, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s’adeqüi a allò establert en aquestes “Condicions d’ús”

3. Objecte

Els objectius del portal  www.parcaudiovisual.cat són:

 • Facilitar l’accés de qualsevol persona interessada a la informació de que disposa el Parc Audiovisual de Catalunya
 • Difondre les activitats i serveis oferts per Parc Audiovisual de Catalunya
 • Utilitzar la xarxa com a mitjà rellevant en la interacció amb els usuaris i la ciutadania

4. Xarxes socials

4.1. Objecte

Donar visibilitat i difusió de les activitats que desenvolupa Parc Audiovisual de Catalunya

4.2. Tractament de dades de caràcter personal

En els serveis que es donin mitjançant eines com Facebook, Tuenti, Myspace, Twitter, instagram etc, Parc Audiovisual de Catalunya no recollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades restaran emmagatzemades en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seva pròpia política de privadesa.

4.3. Condicions d’ús

 • Tot allò establert en el punt 2 de les Condicions generals d’ús del parcaudiovisual.cat.
 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment de les persones afectades.
 • Parc Audiovisual de Catalunya no s’identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.
 • Parc Audiovisual de Catalunya es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges

4.4. Recomanacions als usuaris/les usuàries

 • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari/ària en la xarxa social.
 • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Tingui cura amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotgen imatges relatives a terceres persones
 • No ofereixi dades de tercers en el seu espai sense el previ consentiment d’aquests